Han kallar sig Esmeralda

Vi kommer använda bloggen mycket i arbetet med läsningen av: Han kallar sig Esmeralda. Vi kommer t.ex. göra inlägg där vi analyserar boken, vi kommer använda den när vi tränar lässtrategier som t.ex. att sammanfatta.

Då vi skriver inlägg tränas vi mycket i genren att skriva just blogginlägg och att anpassa språket efter mottagare.

Vi kommer ge varandra respons på inlägg vi skriver och träna på att bearbeta efter respons.

När vi läser kommer vi också träna på att kombinera t.ex. ljud med text då vi sätter musik till en del stycken som vi läser.

Via bloggen kan vi också följa bokens händelser i vår karta vi skapat till boken.

Under läsningen kommer vi även koppla boken till diskussioner som rör b.la. nätsäkerhet och vad man får och inte får göra vad gäller att ta och sprida bilder etc. Detta kommer vi även blogga om.

Ur LGR11, kursplan i svenska: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår
hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att
kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och
språk möts.

Ur syftesdelen, svenska: 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och
om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka
sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen
ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen
ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt
och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala
miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att
uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. /…/

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika
tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter,
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk
varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen
bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa
förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för
att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i
olika sammanhang och medier.

Årskurs 7-9
Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja
  texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
  och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
  såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och
  form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner
  för språkbehandling.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och
  övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och
  livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar
  och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till
  exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.
  Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
  komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier,
  teaterföreställningar och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och
  åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med
  vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala
  och andra medier och i olika sammanhang.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.