Om

Marvelous Musicians
Vi, 7F, är en härlig musikklass på Oxievångsskolan i Oxie, Malmö. Vi kallar oss Marvelous Musicians eftersom vi kan skapa musik både med instrument och ord. Vi kommer blogga i ämnet svenska och det kommer bli en del musikinslag på vår blogg då svenska och musik passar fint ihop.

Syfte och mottagare 

Vi använder bloggen i syfte att öka vår lust att lära genom att sprida vårt skolarbete till fler mottagare. Det känns som att det blir roligare att skriva, skapa saker när vi vet att fler läser, tar del av det vi skapar. Det känns kul att visa upp det som vi arbetar  hårt med på lektionerna. Om vi lyckas med bloggen är det något som vi kan visa upp och vara stolta över. Det är också något som är lite annorlunda mot allt det vi brukar göra på lektionerna och det blir som ett avbrott mot allt det vanliga skolarbetet. Det hade varit kul om vi fick många läsare som kanske skulle kunna ge respons på det vi gör. För att sprida vårt arbete till många mottagare har vi utöver bloggen även skapat ett Instagramkonto: MarvelousMusicians 

Klassen har lite olika tankar om vilka vi vill nå, en del tänker att det vore kul om andra skolor läser det vi gör och en del vill nå alla människor som är intresserade av tex musik och läsning.

Genom att arbeta med en blogg och göra vårt språk synligt för en bred publik måste vi träna oss i att anpassa vårt språk efter mottagare.

Bloggen gör också att vi får ta del av varandras tankar, det ger oss en massa exempel på hur man kan skriva, tänka och diskutera. Vi kan lära av varandra genom att läsa varandras texter och kommer även arbeta med att ge och ta respons på bloggen.

Genom bloggen tränar vi oss i att kombinera texter med bilder och musik för att levandegöra och förstärka budskap. Dessa budskap kan spridas till fler genom vårt bloggande. Då vi är en musikklass kommer vi jobba en del med just musik och dess förmåga att förstärka och levandegöra.

Genom bloggen kommunicerar vi även vad vi gör till våra vårdnadshavare, vi kommunicerar med varandra och Jennie (vår lärare) kommunicerar vad vi har gjort till oss elever ibland som en slags sammanfattning.

Bloggen möjliggör också en kommunikation med författarinnan Ritta Jacobsson som skrivit boken vi läser just nu. Hon läser vår blogg och mailar oss feedback och tankar om det vi skrivit samt ger oss bilder från research till boken och tankar om hur tänkt när hon skrev boken. Hon har valt att maila sin respons då hon inte hinner svara på alla inlägg utan gör en samlad respons via mail till vår lärare Jennie.

På bloggen kan klassen följa var boken: Han kallar sig Esmeralda utspelar sig via vår karta som Jennie skapat i Google maps. Där lägger Jennie in platser, fakta och foton som författarinnan skickar kopplat till boken. Klassen har röstat om hur kartan ska se ut och ev. kommer vi arbeta mer med den genom att klassen kanske kommer fylla den med mer material.

Klassen diskuterar bloggens innehåll, syfte, mottagare och  utseende med varandra och sin lärare i svenska Jennie Rosen. Vi röstar om beslut som ska fattas och en del saker drar vi lott om.  Vår lärare Jennie Rosen är ansvarig för bloggen tillsammans med tre elever: Alva, Elliot och Victor.

Vi använder taggar för att lättare hitta bland våra inlägg. Genom att t.ex. trycka på sammanfattning får vi fram alla sammanfattningar som skrivits.

Den pedagogiska kopplingen

Läroplan för grundskolan, kapitel 1 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Omsorg
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet,
med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information,
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras
vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för
hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges
möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet
att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen
ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Här finner ni fler kopplingar till LGR11: Klicka här.

Upphovsrätt

Vi använder oss av material som vi har skapat själva. Du får gärna dela vidare vårt material om du anger att vi är upphovsmän till materialet och länkar till oss.

Ibland använder vi bilder som vi har funnit på internet men det är bara bilder som får delas och spridas enligt Wikimedias CC-licenser, CC search och Google avancerad sökning. När vi använder andras bilder anger vi detta med källa och länk till bilden.

Författarinnan: Ritta Jacobsson har gett oss bilder som hon har fotat till boken: Han kallar sig Esmeralda. Hon har gett oss tillåtelse att använda bilderna.  När vi använder dessa bilder anger vi källan till bilderna.

Vi har frågat B/Wahlströms förlag om lov att få fota bokomslaget till: Han kallar sig Esmeralda och lägga ut på bloggen. De har gett oss tumme upp för detta samt gett ok till att vi lägger ut bilder på omslaget på vårt Instagramkonto.

Vad har vi lärt oss?

(Vi fyller på här efterhand som vi lär oss saker.)

  • Vi har lärt oss att göra inlägg på en blogg och har lärt oss hur inlägg ska se ut, t.ex.  att de ska ha intressanta titlar och en inledning.
  • Vi har lärt oss skriva på ett nytt sätt, vi måste anpassa vårt språk mer när vi skriver eftersom vem som helst kan läsa den.
  • Vi skriver mer utvecklat, vi använder fler ord än tidigare och förklarar saker mer. När vi skriver på bloggen måste vi förklara saker mer för att de som läser ska förstå, det finns en anledning till att vi måste göra det nu.
  • Vi har lärt oss att skriva texter och att ge våra klasskamrater feedback på inlägg.
  • Vi har lärt oss att att kombinera musik/ljud med text när vi t.ex. gjorde soundtrack till prologen.
  • Vi har fått ett större ordförråd under arbetet och har utvecklat vår läsförståelse.
Varför borde vi vinna Webbstjärnan?

Vi har ett bra syfte med vår blogg och vi följer vårt syfte. Bloggen är tydligt kopplad till kursplanen i svenska.Vi arbetar mycket med vår blogg och vi har lärt oss mycket med hjälp av bloggandet.

Vi borde vinna Webbstjärnan för att vi är en musikklass som kombinerar musik med text och bild på vår blogg, vilket gör den mer intressant och rolig. Vi är lite unika då vi kombinerar musik med text.

Vi borde vinna Webbstjärnan för att vi uppskattar skönheten i litteraturen.